Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu giảm 50% thiệt hại do thiên tai gây ra so với giai đoạn 2011-2020. Trong đó, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, sạt lở bờ sông, ngập lụt.

TP.HCM cũng phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai, 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”.

Ngoài ra, 100% cơ quan chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai cấp TP và cấp quận - huyện cũng sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai. Khoảng 90% khu vực trọng điểm, xung yếu phòng chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, 100% tàu cá đánh bắt vùng khơi và vùng lộng được lắp đặt hệ thống giám sát, bảo đảm thông tin liên lạc.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.

Cụ thể, như giải pháp đẩy mạnh thông tin truyền thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu, tổ chức các hoạt động nâng cao hiệu quả truyền thông trong phòng, chống thiên tai.

Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng trong quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương, chú trọng sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong việc lập kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai cấp xã.

Nâng cấp trang thiết bị, công nghệ theo dõi, phân tích, dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng dụng công nghệ dự báo tiên tiến, ưu tiên công nghệ dự báo mưa định lượng, cảnh báo dông sét, sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Đầu tư, nâng cấp hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, động đất, sóng thần.

Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.