Đồng Nai có Phó Chủ tịch tỉnh mới

Ông Hồ Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 – 2016.

HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh do được điều động nhận nhiệm vụ mới, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND Đồng Nai đối với bà Huỳnh Thị Nga nghỉ hưu và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tài chính đối với ông Hồ Thanh Sơn.

Kỳ họp 11 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII diễn trong trong hai ngày 26 và 27-9.