Eximbank chốt “ngày đẹp” để tổ chức đại hội lần 2

Theo đó, ĐHĐCĐ Eximbank lần 2 sẽ tổ chức vào 8 giờ ngày Chủ nhật, 26-5 tại số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Đối tượng tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 của Eximbank là tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28-1-2019.

Nội dung cuộc họp dự kiến gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019; báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019; báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2018 và định hướng 2019; báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất 2018 đã được kiểm toán; một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trước đó, sáng 26-4, đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Eximbank đã bất thành do tỉ lệ tham dự của cổ đông đạt chỉ hơn 57%, chưa đủ tỉ lệ để tiến hành đại hội theo quy định (65%). 

Trong lần hai này, tỉ lệ cổ đông tham dự đại diện để đại hội có thể tiến hành theo quy định pháp luật là tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.077 tỉ đồng (đã trích lập hơn 900 tỉ đồng dự phòng trái phiếu VAMC) tăng 30% so với năm 2018.Tăng trưởng huy động vốn và tín dụng lần lượt là 21% và 11%. Năm 2018, do ảnh hưởng từ vụ việc tiền gửi tại chi nhánh TP HCM và PGD Đô Lương (Vinh) đã khiến các chỉ tiêu kinh doanh chính của Eximbank không đạt kế hoạch.