Infographic: 25 thủ tục hành chính được ưu tiên tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia

(PLO)- Theo Đề án 06 được Thủ tướng phê duyệt, có 25 thủ tục hành chính thiết yếu được ưu tiên tích hợp, chia sẻ với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
Infographic: 25 thủ tục hành chính được ưu tiên tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia ảnh 1