Không được chuyển nguyên liệu thừa sang hợp đồng khác quá hai lần

Đây là quy định mới của Bộ Tài chính trong thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 3-10 tới.

Ngoài ra, tiếp tục áp dụng hai trường hợp không được chuyển nguyên vật liệu dư thừa. Đó là trường hợp doanh nghiệp nhập nguyên vật liệu nhưng không thực hiện hợp đồng gia công mà lại đề nghị chuyển toàn bộ cho doanh nghiệp khác. Và doanh nghiệp nhận nguyên vật liệu từ hợp đồng gia công trước nhưng không đưa vào gia công mà đề nghị chuyển cho hợp đồng gia công khác.

Q.NHƯ