Không được dùng thẻ tín dụng để chuyển khoản

Trước đây, điểm b khoản 3 Điều 17 của Thông tư 19/2016 chỉ quy định thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với tổ chức phát hành thẻ.

Nay khoản 6 Điều 1 Thông tư 28/2019 đã bổ sung quy định trên như sau: Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; nạp, rút tiền mặt theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với tổ chức phát hành thẻ. Không được sử dụng thẻ tín dụng để chuyển khoản (hoặc ghi có) vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Cũng theo Thông tư 28/2019, thẻ trả trước vô danh chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán trên lãnh thổ Việt Nam. Không được sử dụng thẻ trả trước vô danh để thực hiện giao dịch thẻ trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động và không được rút tiền mặt.

Theo đó, thẻ trả trước là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ.

Thẻ trả trước vô danh là loại thẻ trả trước không có các thông tin định danh chủ thể.

Thông tư 28/2019 có hiệu lực từ ngày 1-4-2020.