Các doanh nghiệp được vinh danh là những đơn vị kinh doanh có hiệu quả, phát triển bền vững, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, chăm lo hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện... Các doanh nhân được vinh danh là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, tham gia tích cực công tác xã hội-từ thiện.

Ban tổ chức cho biết tham gia đề cử cúp vàng năm 2009 có hơn 1.000 đơn vị, cá nhân được các địa phương, hiệp hội ngành hàng giới thiệu.

L.THANH