Lập sáu tổ phụ trách các nhóm vấn đề sửa đổi hiến pháp

Ban biên tập dự kiến được chia thành sáu tổ về các nhóm vấn đề: chế độ chính trị, bộ máy nhà nước và các vấn đề chung; chế độ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ Tổ quốc và chính sách đối ngoại; tư pháp. Ngoài ra, có những đề xuất lập riêng một tổ phục vụ cho việc tổng kết Hiến pháp 1992 nhưng còn ý kiến khác nhau.

Ngoài ra, trong Ban biên tập sẽ có một bộ phận thường trực, làm việc thường xuyên, dự kiến gồm các trưởng phó ban, tổ trưởng các tổ và một số chuyên gia có điều kiện thời gian làm thường trực. Quy chế và các văn bản phân công nhiệm vụ cho các tổ biên tập sẽ được hoàn thiện để việc nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992 có những bước đi chính thức đầu tiên.

NGHĨA NHÂN