Muốn giữ lại hộ khẩu sau khi bán nhà, phải làm sao?

Theo tôi được biết kể từ 1-7 tới đây khi Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực đã quy định chặt chẽ hơn vấn đề cư trú, đặc biệt là có quy định thêm trường hợp sẽ bị xoá hộ khẩu thường trú sau khi bán nhà (trước đây không có quy định này).
Vậy xin hỏi, sau khi bán nhà mà muốn giữ lại hộ khẩu tại căn nhà mình mới bán thì phải làm như thế nào?
Bạn đọc Linh Thai (TP.HCM)
Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:
Liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Khoản 1, Điều 24 Luật Cư trú 2020 đã quy định rất rõ các trường hợp này. Trường hợp bị xoá đăng ký thường trú (xóa hộ khẩu) khi bán nhà thì được quy định tại điểm g và điểm h của điều luật này.
Cụ thể, điểm g, Khoản 1, Điều 24 của luật này quy định: Công dân bị xoá đăng ký thường trú khi đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này. 
Điểm h, khoản này quy định công dân bị xoá đăng ký thường trú khi:
- Đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.
- Đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên có thể thấy khi công dân bán nhà mà sau 12 tháng không đăng ký thường trú tại nơi ở mới thì sẽ bị xoá hộ khẩu thường trú.
Tuy nhiên, nếu vẫn muốn giữ lại hộ khẩu thường trú tại nhà cũ của mình thì bạn có thể thương lượng, thoả thuận với chủ mới để chủ mới đồng ý cho bạn giữ hộ khẩu thường trú tại đó.