Ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép dạy thêm

Đây là nội dung chính trong văn bản vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành ngày 30-9 theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26-8-2019 của Bộ GD&ĐT.

Quyết định trên đã công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 trong Thông tư số 17 về dạy thêm, học thêm. Theo đó từ nay sẽ không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.  Những trường hợp đã được cấp giấy phép vẫn tiếp tục hoạt động.

Việc dạy thêm, học thêm phải được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 17. Sở GD&ĐT TP.HCM ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bắt đầu từ tháng 10.

Trước đó, Sở cũng đã công khai các tổ chức, cá nhân được cấp phép trên cổng thông tin điện tử của Sở để địa phương và người dân cùng giám sát.

Thông tư số 17 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm:

Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

1. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

3. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

5. Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu trách nhiệm về các nội dung đăng ký và xin phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.