Người có công với cách mạng được miễn tiền sử dụng đất?

(PLO)- Người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi là thương binh được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng. Gia đình tôi có một mảnh đất nông nghiệp do tôi đứng tên.

Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi là thương binh, khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở thì có được miễn, giảm tiền sử dụng đất không?

Bạn đọcNguyễn Văn Tâm, Long An

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP. HCM, trả lời: Căn cứ theo khoản g, Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh) thì thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31-12 -1993; người hưởng chính sách như thương binh là một trong các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Người có công với cách mạng thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở (căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các Điều 103, 104, 105 và Điều 106 Nghị định 131/2021 hướng dẫn Pháp lệnh).

Theo đó, thương binh là một trong các đối tượng được hưởng chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, tại Điều 11, Điều 12 Nghị định 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất như sau: Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;

Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau: Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định (theo Điều 10 Nghị định 45/2014 về thu tiền sử dụng đất và Điều 106 Nghị định 131/2021 hướng dẫn Pháp lệnh).

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, tại Điều 13 Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 45/2014 thì việc miễn tiền sử dụng đất trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công và chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Đối với trường hợp của ông, là người có công với cách mạng, thì ông được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất. Do vậy, ông sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông chỉ được miễn một lần trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở và chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm