Đáng chú ý là quy định cho phép chuyển đổi giới tính được đông đảo người dân rất quan tâm.

Theo đó, BLDS 2015 cho phép chuyển đổi giới tính đối với những người đã định hình, hoàn thiện về giới tính.

Luật nêu rõ việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan. Vì BLDS 2015 quy định “việc chuyển đổi giới tính phải được thực hiện theo quy định của luật”, do đó cho đến khi có luật về chuyển đổi giới tính thì các cá nhân mới được thực hiện quyền này.

Cho phép pháp nhân làm giám hộ

BLDS 2005 quy định chỉ có cá nhân mới được phép làm người giám hộ. Tuy nhiên, BLDS 2015 đã mở rộng cho phép việc giám hộ không chỉ là cá nhân mà còn là pháp nhân nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo đó, pháp nhân có đủ các điều sau có thể làm người giám hộ: Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ; có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kế

BLDS 2015 bổ sung một điểm mới đáng chú ý nữa đó là quy định về các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự.

Theo đó, thứ tự được ưu tiên thanh toán trong thừa kế như sau: Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng còn thiếu; chi phí cho việc bảo quản di sản; tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; tiền công lao động; tiền bồi thường thiệt hại; thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; tiền phạt và các chi phí khác.

Được thỏa thuận về lãi suất

Nếu như trước đây BLDS 2005 quy định các bên trong hợp đồng cho vay có quyền thỏa thuận về lãi suất nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố thì theo BLDS 2015, lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất thì khi có tranh chấp, lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định.

Từ 1-1-2017: Tăng lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động được tăng theo từng vùng như sau:

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).