Phối hợp tìm kiếm cứu nạn máy bay lâm nạn trên biển

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa ký kết Quy chế phối hợp Tìm kiếm cứu nạn máy bay lâm nạn trên biển.

Theo Quy chế, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo và thực hiện tìm kiếm cứu nạn máy bay lâm nạn trên biển.

Trong đó bao gồm các nội dung như trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạ và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không, phối hợp xây dựng và tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn máy bay bị lâm nạn trên biển.

Phối hợp tìm kiếm cứu nạn máy bay lâm nạn trên biển ảnh 1
Theo quy chế phối hợp hai đơn vị sẽ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn máy bay bị lâm nạn trên biển.

Theo đó công tác phối hợp giữa hai đơn vị đảm bảo theo nguyên tắc chỉ huy, chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất từng đơn vị, phối hợp từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở theo hướng phối hợp cùng cấp, cùng khu vực; chỉ đạo của cấp trên trực tiếp tại mỗi đơn vị cơ sở.

Đảm bảo sự thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, được giao; việc phối hợp giải quyết sự vụ được kịp thời, chính xác, không vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của hai bên.

Các lực lượng phối hợp phải chấp hành nghiêm sự chỉ huy thống nhất của người có thẩm quyền. Đảm bảo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ trong xử lý tình huống theo các quy định hiện hành. Đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn.