Quy định mới có hiệu lực từ tháng 6

Từ tháng 6-2020, nhiều quy định pháp luật mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. PLO xin điểm một vài quy định điển hình trong lĩnh vực tuyển sinh, cưỡng chế thi hành án...

Không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm

Thông tư 09/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non sẽ có hiệu lực từ ngày 22-6 tới.

Quy chế tuyển sinh đại học 2020 có nhiều điểm mới, đáng chú ý là việc không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm.

Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tối thiểu phải từ cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non.

Ảnh minh họa

Do đó, theo quy định mới, từ năm 2020, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm, chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng trở lên với ngành giáo dục mầm non.

Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển.

Đồng thời, các trường phải chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án với Bộ GD&ĐT, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.

Các trường cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ, chính xác của các nội dung trong đề án.

4 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại

Nghị định 44/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6 tới.

Nghị định quy định bốn loại tài sản không được kê biên.

Một là tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật, tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức.

Hai là số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động, lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động.

Ba là nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh doanh.

Bốn là trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Bãi bỏ một số văn bản do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 1/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 15-6 tới.

Theo đó, một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành sẽ bị bãi bỏ.

Cụ thể là Thông tư số 01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, Thông tư số 07/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Thông tư số 01/2019 quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức cũng nằm trong danh sách văn bản bị bãi bỏ.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm