Ra mắt sách Chữ quốc ngữ 130 năm thăng trầm

Quyển sách mang tinh thần khẳng định giá trị của một nền báo chí chữ quốc ngữ và văn học chữ quốc ngữ của miền Nam Việt Nam kéo dài từ khi bắt đầu có chữ quốc ngữ từ năm 1865 đến đầu thế kỷ 20. Trong đó, sách ghi lại nhiều sự kiện văn học, lịch sử, chính trị đầy thăng trầm, sóng gió của chữ quốc ngữ trong giai đoạn này để hình thành nên hệ thống chữ quốc ngữ, chữ Việt hoàn chỉnh như hôm nay.

HÒA BÌNH