Rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

(PLO)- Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhìn nhận có một bộ phận đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 21 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những mặt tích cực, kết quả đạt được thời gian quan, Nghị quyết cũng đã chỉ ra một số vấn đề như chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế..., cùng với đó là việc chậm đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở.

Một số cấp uỷ cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu; chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Một số tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ở ngoài nước… hoạt động còn khó khăn. Một số nơi còn tình trạng "trắng" đảng viên.

Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút; chưa gương mẫu, sống thực dụng; suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được khai mạc ngày 4-5. Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được khai mạc ngày 4-5. Ảnh: TTXVN

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do nhận thức của một số cấp uỷ, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Quan điểm của nghị quyết là xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Nghị quyết được xây dựng với mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được khai mạc ngày 4-5. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được khai mạc ngày 4-5. Ảnh: TTXVN

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt 3-4% tổng số đảng viên.

Đến năm 2030, hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025-2030 đạt 3-4% tổng số đảng viên.

Để thực hiện được những mục tiêu nêu trên, nghị quyết chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp. Đầu tiên là củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Cụ thể, đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở

Tiếp theo là nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bằng việc đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Ngoài ra, nghị quyết cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm