Sắp xếp lại một số Cục, Vụ tại Bộ Y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế về việc thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này.

Đáng chú ý, về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ thống nhất giữ nguyên 12 tổ chức gồm: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục An toàn thực phẩm; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý môi trường y tế.

Tổng cục Dân số chưa đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập tổng cục

Về Tổng cục Dân số, Bộ Nội vụ cho rằng theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ), Tổng cục Dân số chưa đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập tổng cục (do có sự phân cấp quản lý nhà nước về dân số giữa trung ương và địa phương).

Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế xây dựng phương án tổ chức lại Tổng cục Dân số thành Cục Dân số, bảo đảo tinh gọn, giảm cấp trung gian theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả).

Đối với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, theo báo cáo của Bộ Y tế, Cục này đang được Bộ trưởng Bộ Y tế phân cấp, ủy quyền tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về y dược cổ truyền như: cấp số lưu hành thuốc cổ truyền, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với việc sản xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền nhưng chưa được giao đủ số biên chế tối thiểu để thành lập Cục theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế sau khi rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Bộ thì xây dựng phương án để cân đối, bố trí đủ số biên chế công chức cho Cục, bảo đảm đáp ứng tiêu chí về biên chế tối thiểu để thành lập Cục theo quy định.

Đối với phương án tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thành Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Nội vụ cho rằng hiện chỉ có hai mô hình là Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin.

Theo đó, trường hợp Bộ Y tế không duy trì Cục Công nghệ thông tin (do không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập Cục), đề nghị Bộ Y tế chuyển đổi sang áp dụng mô hình Trung tâm Thông tin, không tổ chức thành Vụ. Lý do bởi Vụ là tổ chức thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực (lĩnh vực công nghệ thông tin do Bộ TT&TT quản lý).

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề nghị hợp nhất Cục Y tế dự phòng với Cục phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất đầu mối quản lý về y tế dự phòng.

Đối với phương án tổ chức lại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thành Vụ Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế rà soát, nghiên cứu chuyển nhiệm vụ khoa học công nghệ về Cục Quản lý Môi trường y tế (đổi tên thành Cục Khoa học công nghệ và Môi trường y tế), chuyển nhiệm vụ đào tạo về Vụ Tổ chức cán bộ để thống nhất đầu mối quản lý.

“Đề nghị không duy trì Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo”- văn bản của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế, chuyển đổi Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thành Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế để thực hiện các nhiệm vụ về trang thiết bị y tế theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đề nghị việc chuyển đổi Vụ thành Cục này không làm tăng tổng đầu mối vụ, cục thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Không tiếp tục duy trì Vụ Thông tin và Thi đua khen thưởng

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề nghị không duy trì Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và chuyển chức năng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng về Vụ Tổ chức cán bộ, chuyển chức năng, nhiệm vụ về truyền thông về Văn phòng Bộ để thu gọn đầu mối tổ chức theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

“Thống nhất không tổ chức phòng trong Vụ”- Bộ Nội vụ nêu rõ.

Riêng đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính có từ 30 biên chế công chức trở lên, có các mảng công tác độc lập, đề nghị Bộ Y tế rà soát, sắp xếp lại các phòng theo hướng giảm tối đa số lượng phòng, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định, bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về phòng thuộc Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế rà soát, sắp xếp lại các phòng theo hướng giảm tối đa số lượng phòng, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Về các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước ban hành theo Nghị định, Bộ Nội vụ thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế, duy trì ba đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống; Tạp chí Y Dược học.