Tải quyết định 1628/QĐ-TCHQ ngày 20-7

Tải văn bản.