Tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực này; cố gắng tạo điều kiện để anh chị em văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng sáng tạo; định hướng đúng đắn cho văn học nghệ thuật phát triển phù hợp với con đường đi lên của dân tộc. Đồng thời, đề ra chính sách đầu tư, bảo đảm tự do sáng tác đi đôi với nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ; chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ làm việc...

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng với tài năng và tâm huyết, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống, ngợi ca cái tốt, cái thiện, cái tích cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với cái ác, cái xấu, những tư tưởng sai trái đi ngược lại truyền thống đạo lý và lợi ích của Tổ quốc và dân tộc.

TNT