Thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người đồng tính

Các tỉnh trên cả nước phấn đấu có ít nhất một cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới đạt 40% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.

Đây là một trong nhiều mục tiêu quan trọng được đề ra trong Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, vừa được Chính phủ ban hành.

Cạnh đó, nghị quyết Chính phủ cũng nêu rõ, để thu hẹp khoảng cách giới và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, cần đặt ra mục tiêu tỉ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo mục tiêu đáng chú ý nhất là từ năm 2025 trở đi nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đặt mục tiêu ở lĩnh vực này tỉ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không dưới 50% từ năm 2025 trở đi. Tỉ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030.

Trong lĩnh vực chính trị, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ…

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các cấp ủy đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Song song đó, đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học. Nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

“Đặc biệt là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật vê bình đẳng giới; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về giới của quốc gia…” - Nghị quyết Chính phủ nêu rõ.