Chính phủ chấn chỉnh việc tự ý cử người đi họp thay
(PLO)- Văn phòng Chính phủ yêu cầu khi được mời dự họp, lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương cử cán bộ tham dự đúng thành phần được mời.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo đến các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo Văn phòng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, việc thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ của một số bộ, cơ quan, địa phương chưa nghiêm. Khi tham dự các cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ chủ trì, nhất là các cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với địa phương thì một số đại biểu của cơ quan, đơn vị dự họp không đúng giờ, vào họp muộn và về sớm khi cuộc họp chưa kết thúc, tài liệu phục vụ họp không bảo đảm tiến độ và chất lượng yêu cầu. 


Văn phòng Chính phủ đề nghị khi tham dự các cuộc họp, các bộ, cơ quan, địa phương phải chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến. Ảnh: chinhphu.vn

Văn phòng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương bố trí thời gian tham gia đầy đủ, đúng giờ các cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ chủ trì.

Khi được mời dự họp, lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương cử cán bộ tham dự đúng thành phần được mời, hạn chế cử người dự họp thay; tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt. Trường hợp yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Chính phủ chủ trì cuộc họp.

Các bộ, cơ quan, địa phương được mời dự họp phải đăng ký trước thành phần, số lượng người dự họp theo đúng đề nghị tại giấy mời.

Khi tham dự các cuộc họp, đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương phải chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


VIẾT LONG