Theo đó, Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, thi hành án và các công tác tư pháp khác trên cả nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tư pháp cũng được giao nhiệm vụ hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; làm đại diện pháp lý cho Chính phủ trong các tranh chấp quốc tế…

Để triển khai các nhiệm vụ mới được giao, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp tiếp tục được kiện toàn. Cụ thể, Vụ Bổ trợ tư pháp chuyển đổi thành Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp chuyển đổi thành Cục Hộ tịch, Quốc tịch và chứng thực…

Đ.LIÊN