Chỉnh đốn Đảng vì sự sống còn của chế độ
Bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo.

Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XI khai mạc ngày 26-12 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý, Trung ương sẽ thảo luận Đề án Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay và ra nghị quyết về vấn đề này.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn với chế độ. Căn cứ vào những nhận định từ Đại hội XI, tình hình trong nước và thế giới, Bộ Chính trị xây dựng đề án, kiến nghị ba vấn đề cấp bách cần làm ngay, với mong muốn tạo kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Cảnh giác trước cám dỗ của danh và lợi

Để giải quyết những vấn đề cấp bách trên, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, xác định những giải pháp có thể làm ngay và những giải pháp phải có thời gian chuẩn bị. “Việc cần và có thể làm ngay là từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất...” - Tổng Bí thư nói.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong nhóm những việc có thể làm ngay ấy, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, đánh giá, làm rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đẩy mạnh chỉ đạo việc học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết từng vấn đề cấp bách, những việc cần làm ngay, xác định rõ về công việc, thời gian hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Nghiêm túc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý dứt điểm một số vụ việc mà dư luận quan tâm...

Làm rõ quyền hạn người đứng đầu

Đối với những việc cần phải có thời gian chuẩn bị thì khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đề xuất để đi đến quyết định và thực hiện. Ví dụ: Phải khẩn trương đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, chế độ sinh hoạt đảng; kiểm tra, giám sát việc tự rèn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ cho phù hợp với điều kiện mới. Xây dựng quy định cụ thể về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh thực hiện chất vấn trong Đảng.

Bên cạnh đó, xây dựng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, gắn với việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có cơ chế giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng và nhân dân, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện để giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi.

“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hội nghị Trung ương lần này dự kiến kéo dài đến ngày 31-12, cũng thảo luận, cho ý kiến về đề án “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020”. Đề án này xác định rõ cần chú trọng các vấn đề có tính đột phá, huy động được nhiều nguồn lực của xã hội, cả trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển hạ tầng; khắc phục cho được tình trạng đầu tư dàn trải, chất lượng kém, thất thoát, hiệu quả thấp...

Ngoài hai đề án quan trọng nêu trên, Hội nghị Trung ương 4 còn cho ý kiến về các báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và một số vấn đề quan trọng khác.

NGHĨA NHÂN (Theo TTXVN)