Phát biểu tại phiên họp, các ý kiến đánh giá quyền của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được luật hóa trên nhiều phương diện, tạo điều kiện cho đồng bào có cơ hội thuận lợi phát triển về mọi mặt; khẳng định tính nhất quán chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau để cùng phát triển. Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc (Ủy ban Trung ương MTTQ) Lù Văn Que đề xuất cần mở rộng cách thức dân chủ trực tiếp. Việc gì dân không trực tiếp được mới thông qua gián tiếp, ngoài thông qua Quốc hội, HĐND và các cơ quan khác của Nhà nước, phải thêm thông qua MTTQ Việt Nam. Tại phiên họp, các đại biểu còn cho ý kiến nhiều nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về lời nói đầu, về chế độ chính trị, về quyền con người, nghĩa vụ cơ bản của công dân...

PL