(PL)- Tại Hà Nội ngày 28-8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các nhà khoa học đã khẳng định giá trị, tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám. Nhiều tham luận trình bày tại hội thảo đã khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng Tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

Đánh giá công cuộc đổi mới 30 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, các nhà khoa học cũng cho rằng trong quá trình này, khi đứng trước những khó khăn lớn, Đảng và Chính phủ đã kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp với quy luật, hợp lòng dân. Những đường lối, chủ trương, chính sách này là sự kế tục, phát huy và phát triển ý chí, trí tuệ Việt Nam...

V.THỊNH