Ông Phan Trung Lý - Ủy viên Ủy ban Dự thảo, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi HP cùng với nhiều ủy viên Ban biên tập khác đã trân trọng tiếp nhận các bản kiến nghị này.

Trong ba bản kiến nghị này, một là kiến nghị từ 35 CSO, mong muốn HP phản ánh đúng chức năng của một HP dân chủ, bảo đảm quyền lập hiến thuộc về toàn dân và không phân biệt đối xử. Cụ thể, phần Lời nói đầu Dự thảo HP sửa đổi, các CSO kiến nghị cần viết gọn lại, trong đó nói rõ: “Chúng tôi, nhân dân VN, vì mục tiêu hạnh phúc và tự do của toàn dân, vì một xã hội công bằng, dân chủ và tôn trọng pháp quyền, thông qua QH, xây dựng bản HP này”.

Về Chương II - quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, bản kiến nghị cho rằng quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp là tiền đề quan trọng để xã hội phát triển. Các quyền này bảo vệ và thúc đẩy các quyền khác nên nếu bị hạn chế tùy tiện thì sẽ tổn hại đến nhiều quyền chính trị, dân sự, cũng như kinh tế, xã hội và văn hóa… Vì vậy, các CSO kiến nghị tách Điều 26 dự thảo thành hai điều về: “tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do thông tin”, và “tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu tình”, đồng thời bỏ đuôi “theo quy định của pháp luật”.

Các CSO cũng kiến nghị lập Ủy ban Quốc gia về quyền con người, làm đầu mối theo dõi, bảo đảm việc tôn trọng quyền con người và thiết lập Tòa án HP thay vì Hội đồng HP như dự thảo.

Hai bản kiến nghị cùng được trao trong lần này, một là tập hợp kết quả tham vấn bảy nhóm xã hội, yếu thế và dễ bị tổn thương (dân tộc ít người, người khuyết tật, người có HIV, phụ nữ...) và một của riêng nhóm đồng tính, song tính, chuyển giới. Hai bản kiến nghị đưa ra chi tiết gần 30 vấn đề trong Dự thảo HP cần phải được điều chỉnh, sửa đổi, có thuyết minh kèm theo. Trong đó bản kiến nghị của người đồng tính, song tính, chuyển giới đính kèm danh sách hơn 2.000 người ủng hộ.

NGHĨA NHÂN