(PL)- Sáng 12-1, Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII đã bế mạc sau gần hai ngày làm việc.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh ba nội dung trọng tâm trong hoạt động của mặt trận năm 2012 là: Tham gia xây dựng Đảng theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 4 đã đề ra; góp trí tuệ vào việc sửa đổi Hiến pháp 1992; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước.

Cụ thể, MTTQ cần nắm bắt sâu rộng hơn tâm tư nguyện vọng của dân, tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để chống tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Với việc sửa đổi Hiến pháp, MTTQ sẽ tập hợp, phát huy trí tuệ, nhất là huy động sức đóng góp của tầng lớp trí thức để có một bản hiến pháp hợp lòng dân.

M.CƯỜNG