(PL)- Thủ tướng vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ TN&MT phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố hoàn thiện Tờ trình Chính phủ về Luật Đất đai sửa đổi, trình Chính phủ vào quý II-2013. Đồng thời, xây dựng nghị định quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về phương pháp định giá và khung giá các loại đất; về cưỡng chế thu hồi đất, thi hành quyết định hành chính về đất đai sau khi Luật Đất đai được Quốc hội thông qua. Bộ TN&MT cũng cần tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào quý IV-2013.

Đối với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Luật Tiếp công dân, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Đồng thời tập trung chỉ đạo rà soát, có phương án giải quyết cơ bản 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoàn thành cơ bản trước năm 2015.

TNT