Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, ngày 6/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2010-2015) gồm 55 đồng chí và 15 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 14 người, bầu chức danh Bí thư và các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ông Hà Sơn Nhin được tái cử làm Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2010-2015).

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận và xây dựng các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

Với mục tiêu là phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,8% trở lên, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ.

Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, đến năm 2015 Gia Lai thoát khỏi tỉnh nghèo và thu hẹp khoảng cách GDP bình quân đầu người so với mức trung bình của cả nước.

Nâng cao trình độ dân trí, tạo cơ hội cho mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc sức khoẻ và tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với một số chỉ tiêu cụ thể như đến năm 2015, quy mô GDP theo giá hiện hành đạt 48.500 tỷ đồng và bình quân đầu người đạt 34,2 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.900 tỷ đồng, tăng gấp 2,13 lần so với năm 2010. Giải quyết việc làm cho 2,3 vạn lao động/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2% (theo tiêu chí mới).

Hằng năm, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 70% trở lên, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Theo Văn Thông (TTXVN/Vietnam+)