Sáng qua (14-6), Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã đến dự và phát động thi đua cả nước hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đây là việc làm nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2009).

Thủ tướng kêu gọi từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung, mục tiêu cụ thể, thiết thực, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng làm cho phong trào thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, tình cảm của mỗi người đối với thủ đô Hà Nội. Gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình; đồng thời làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

L.KIÊN