Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, lưu ý: Đại hội XI của Đảng là một sự kiện quan trọng. Bởi lẽ nó được tổ chức lúc kết thúc thắng lợi năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và 25 năm đổi mới. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TP có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước, TP.HCM. Các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiệm vụ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện để sớm đưa hai nghị quyết vào cuộc sống.

T.T - N.NAM