Theo ông Tuấn, Nghị định 100 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định trường hợp có đủ giấy tờ chứng minh giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí liên quan thì nộp mức 25% trên thu nhập chịu thuế, còn không có giấy tờ chứng minh được giá vốn, giá chuyển nhượng... thì nộp theo mức 2% trên tổng giá trị giao dịch. Người dân được quyền chọn một trong hai phương án nêu trên.

L.THANH