Theo đề án, thị xã có diện tích tự nhiên gần 46.000 ha, dân số gần 97.000 người với 12 đơn vị hành chính (năm phường nội thị và bảy xã ngoại thị). Năm phường được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phú Bài và các xã Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Phương và Thủy Dương.

L.NGUYỄN