Đây là điều Tổng Bí thư hết sức trăn trở và xem là vấn đề đại sự của cả nước. Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Nông, từ năm 2004 đến nay, toàn tỉnh có tới hơn 8.200 ha rừng bị phá, lấn chiếm trái phép. Tình trạng xâm canh, xâm cư, mua bán, chuyển nhượng dự án trái phép gia tăng.

Trong buổi làm việc chiều 8-12 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Đắk Nông có tổng kết thực tiễn, góp phần cùng Trung ương giải quyết tốt vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất rừng. Trước mắt, tạm thời không khai thác rừng, không giao đất cho các chủ dự án, giải quyết đất sản xuất cho đồng bào, kể cả đồng bào di cư tự do.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tiếp tục làm tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với các nghị quyết khác để từng bước tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, chống lại sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

TX