Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cho biết Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó nổi lên việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất tiến hành đồng bộ nhiều công việc thiết thực, tập trung vào bốn nhóm: Giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất. Nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này.