(PL)- Dự thảo báo cáo quốc gia về thực thi Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng (CAC) vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến ngày 26-7.

Dự thảo này trả lời tổng cộng 176 câu hỏi đặt ra cho các nước thành viên CAC trong mỗi kỳ đánh giá.

Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết trong các câu hỏi này có những phần chung để Việt Nam giới thiệu tổng quan hệ thống pháp luật cũng như thể chế chính trị. Phần còn lại đi vào chi tiết kết quả thực thi CAC với gợi ý trả lời cho từng câu hỏi theo bốn hướng: pháp luật trong nước đã quy định cụ thể và thực thi tốt thì tự giới thiệu kinh nghiệm để thế giới tham khảo; pháp luật quy định cụ thể nhưng thực thi còn hạn chế thì tự đánh giá khó khăn, thách thức; nếu khuyến nghị của CAC chưa được nội luật hóa thì cho biết kế hoạch, lộ trình luật hóa; và hướng thứ tư là không có thông tin gì để trả lời.

Theo ông Lượng, với trường hợp thứ ba thì Việt Nam có một số nội dung CAC chưa được nội luật hóa, như trách nhiệm hình sự với pháp nhân có hành vi tham nhũng; trách nhiệm giải trình của công chức với tài sản tăng thêm bất thường... Theo yêu cầu, báo cáo của Việt Nam sẽ phải nộp chậm nhất vào ngày 15-9.

NGHĨA NHÂN