Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Đảng và nhân dân Cuba khẳng định quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng và tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; quyết tâm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu nhấn mạnh sự ủng hộ, đoàn kết trước sau như một của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh của Đảng và nhân dân Cuba.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba sẽ vượt qua khó khăn cấm vận, đưa sự nghiệp cách mạng đi đến ngày toàn thắng.

YX