Các học giả quốc tế đánh giá Việt Nam đã thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và là một hình mẫu triển khai sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tế..., cần phải được nghiên cứu, tổng kết.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp thân mật các học giả quốc tế. Ảnh: TTXVN

Các học giả cũng nhấn mạnh: Việt Nam cần làm tốt công tác lý luận tư tưởng đối với thế hệ trẻ, cải tiến phương thức giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin trong trường học. Bởi hiện nay vẫn còn một bộ phận người Việt Nam hiểu chưa đúng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định với các học giả: Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội nhân loại mới đảm bảo công bằng. Việt Nam sẽ kiên định con đường này bởi đây là con đường được toàn thể nhân dân Việt Nam lựa chọn.

XL (Theo VOV)