Đây là giải thưởng do hội đồng đánh giá của Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những TP thuộc các nền kinh tế thành viên đã có những kết quả nhất định trong việc xây dựng triển khai chương trình TP thông minh.

Trong lần đầu tổ chức, ASOCIO Smart city trao cho sáu hạng mục bao gồm: TP du lịch, TP văn hóa, TP nông nghiệp, TP cổ, TP di sản và TP thông minh tổng thể. Tiêu chí của giải thưởng tập trung vào năm tiêu chí cơ bản: Chỉ số hạnh phúc, hạ tầng thông minh, dịch vụ công trực tuyến, tăng trưởng kinh tế, giáo dục và nghiên cứu phát triển.