Ngày 22-9, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, UBKT các cấp ở Hậu Giang đã xử lý kỷ luật 630 đảng viên và 10 tổ chức đảng.

Theo đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang được tăng cường và nâng cao cả về chất lượng lẫn hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp ở Hậu Giang đã kiểm tra hơn 46.500 đảng viên và gần 4.000 tổ chức đảng. Thực hiện giám sát chuyên đề gần 4.700 đảng viên và hơn 1.500 tổ chức đảng, giải quyết 45 trường hợp tố cáo đảng viên, hai tổ chức đảng và bảy trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã tiến hành xử lý kỷ luật 630 đảng viên và 10 tổ chức đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm hơn 2 tỉ đồng.

Qua báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, Hậu Giang còn một số hạn chế, như: một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tuy được học tập, quán triệt nhưng khi áp dụng chưa sâu dẫn đến một vài trường hợp kỷ luật chưa đúng với tính chất, mức độ vi phạm, sai thẩm quyền.

Một số UBKT thực hiện chưa toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tính chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo vi phạm còn hạn chế.