Thường vụ QH thảo luận về tái cơ cấu DNNN

Trong phiên họp diễn ra trong vòng năm ngày, Ủy ban TVQH sẽ nghe và cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế tập trung chủ yếu vào các nội dung: tái cơ cấu DNNN; tái cơ cấu thị trường tài chính; tái cơ cấu đầu tư công, tài chính công.

Ngoài ra, Ủy ban TVQH cũng sẽ thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; cho ý kiến về việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà và báo cáo của Chính phủ về quy hoạch tổng thể về thủy điện.

Về công tác lập pháp, TVQH sẽ cho ý kiến lần cuối cùng về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước khi trình ra để QH thảo luận và xem xét thông qua trong kỳ họp QH tới.

THÀNH VĂN