Toàn bộ văn bản điện tử trên Trục liên thông phải được ký số

100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có chỉ đạo về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước như trên.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

Các bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng, hoàn thành trước tháng 6-2020.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) các cấp, hoàn thành kết nối trong tháng 6-2020. Kịp thời ban hành, sửa đổi quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định trước tháng 2-2020.

Không gửi văn bản điện tử kèm bản giấy đối với các văn bản theo danh mục đã thống nhất với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, áp dụng từ ngày 1-2-2020.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai cấp phát đầy đủ chứng thư số theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23-1-2019. Nghiên cứu phương án, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, cấp đổi chữ ký số một cách khoa học, rút ngắn thời gian cấp đổi chữ ký số.