TP.HCM chuyển giao công trình đường bộ trong đô thị sang Sở Xây dựng

UBND TP.HCM vừa quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị) từ Sở GTVT qua Sở Xây dựng.
Nguyên tắc bàn giao nguyên trạng, đồng bộ về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định.
Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Giám đốc GTVT, Giám đốc Sở Xây dựng tham mưu điều chỉnh tăng, giảm biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000.

TP.HCM chuyển giao công trình đường bộ trong đô thị sang Sở Xây dựng ảnh 1
TP.HCM chuyển giao công trình đường bộ trong đô thị từ Sở GTVT TP.HCM sang Sở Xây dựng. Ảnh: ĐT.

Chỉ tiêu biên chế tại thời điểm bàn giao đảm bảo việc quản lý nhà nước đối với công trình đường bộ trong đô thị được tiếp tục thực hiện xuyên suốt theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đúng quy định khi chuyển giao.
Giám đốc Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch liên tịch về thực hiện chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng. Trong đó, quy định rõ thời gian thực hiện, thành phần tham dự.
Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Sở GTVT theo quy định hiện hành và trình UBND TP xem xét, quyết định.
Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Sở GTVT xây dựng Kế hoạch liên tịch về triển khai thực hiện chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ Sở GTVT qua Sở Xây dựng.
Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công trình đường bộ trong đô thị theo đúng tiến độ.
Đồng thời sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất để tiếp nhận nhân sự, phương tiện, tài liệu hồ sơ về công tác chuyên môn; danh sách, hồ sơ công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế từ Sở GTVT. Từ đó đảm bảo các chức năng, nhiệm vụ được tiếp tục thực hiện xuyên suốt theo quy định.
Tập trung chỉ đạo, khẩn trương ổn định tổ chức, chủ động triển khai đảm bảo chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao đáp ứng yêu cầu quản lý; ban hành quyết định bổ sung biên chế, quyết định phân công nhiệm vụ của Phòng chuyên môn.
Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng theo quy định hiện hành và trình UBND TP xem xét, quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm