Tranh cãi về nơi tập sự của luật sư

Mới đây, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) nhận được văn bản của Chi nhánh Công ty Luật T. và Chi nhánh Công ty Luật Y. tại TP.HCM đề nghị hướng dẫn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề luật sư (LS). Theo đó, người tập sự hành nghề LS đăng ký tập sự tại đoàn LS ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề LS hay đoàn LS có trụ sở của chi nhánh của tổ chức hành nghề LS?

Quan điểm của Cục Bổ trợ tư pháp

Ngày 23-4, Cục Bổ trợ tư pháp có Văn bản số 318 trả lời. Theo Cục Bổ trợ tư pháp, khoản 2 và khoản 4 Điều 14 của Luật LS quy định: Người tập sự hành nghề LS đăng ký tập sự tại đoàn LS ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề LS mà mình tập sự và được đoàn LS cấp giấy chứng nhận người tập sự hành nghề LS. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể về việc tập sự hành nghề LS.

Tranh cãi về nơi tập sự của luật sư ảnh 1Ảnh minh họa

Cạnh đó, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 19 ngày 28-11-2013 của bộ trưởng Bộ Tư pháp (hướng dẫn tập sự hành nghề LS) quy định tổ chức hành nghề LS nhận tập sự bao gồm văn phòng LS, công ty luật, chi nhánh của văn phòng LS, công ty luật. Chi nhánh của tổ chức hành nghề LS Việt Nam được nhận người tập sự khi có ủy quyền bằng văn bản của người đứng đầu tổ chức hành nghề LS.

Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 19 cũng quy định: Việc đăng ký tập sự được thực hiện tại đoàn LS nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề LS nhận tập sự.

Theo các quy định trên, Cục Bổ trợ tư pháp cho rằng chi nhánh của tổ chức hành nghề LS được nhận người tập sự hành nghề LS và việc tập sự được đăng ký tại đoàn LS nơi có trụ sở của chi nhánh để đảm bảo quyền lợi cho người tập sự hành nghề LS và tập sự hành nghề LS thực chất, hiệu quả.

Cục Bổ trợ tư pháp thông báo để Chi nhánh Công ty Luật T. và Chi nhánh Công ty Luật Y. tại TP.HCM nghiên cứu, thực hiện. Đồng thời, tại nơi nhận văn bản có gửi cho Đoàn LS TP.HCM để thực hiện.

Đoàn Luật sư TP.HCM không đồng ý

Tuy nhiên, ngay sau đó, chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM ký văn bản gửi Cục Bổ trợ tư pháp thể hiện quan điểm không đồng tình. Theo lãnh đạo Đoàn LS TP.HCM, quy định hiện hành quy định tổ chức hành nghề LS chỉ bao gồm văn phòng LS và công ty luật. Chi nhánh chỉ là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề LS (gồm văn phòng LS, công ty luật), hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề LS đó.

Chỉ có tổ chức hành nghề LS mới được nhận người tập sự hành nghề LS. Chi nhánh được nhận người tập sự hành nghề LS khi có ủy quyền bằng văn bản của người đứng đầu tổ chức hành nghề LS. Điều này chứng minh chi nhánh không phải là tổ chức hành nghề LS.

Theo Đoàn LS TP.HCM, tổ chức hành nghề LS giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề LS tại chi nhánh và chịu trách nhiệm đối với việc nhận tập sự của chi nhánh. Chi nhánh nhận tập sự dưới danh nghĩa đại diện cho tổ chức hành nghề LS, không phải danh nghĩa chi nhánh. Do đó, việc đăng ký tập sự phải được thực hiện tại đoàn LS ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề LS chứ không phải đoàn LS nơi có trụ sở của chi nhánh.

Đoàn LS TP.HCM cho rằng việc nhận người tập sự hành nghề LS thuộc trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức hành nghề LS. Việc nhận đăng ký tập sự hành nghề LS (sau khi được tổ chức hành nghề LS nhận tập sự) thuộc trách nhiệm, quyền hạn của đoàn LS nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề LS nhận tập sự.

Do đó, văn bản của Cục Bổ trợ tư pháp trả lời cho Chi nhánh Công ty Luật T. và Chi nhánh Công ty Luật Y. tại TP.HCM là không đúng thẩm quyền. Đáng lý ra phải chuyển đơn cho Đoàn LS TP Hà Nội và hai công ty giải quyết.

“Rất tiếc không thể thực hiện theo văn bản”

Theo văn bản của Đoàn LS TP.HCM, văn bản trả lời của Cục Bổ trợ tư pháp gửi trực tiếp cho hai chi nhánh nghiên cứu, thực hiện nhưng mục nơi nhận lại chỉ đạo Đoàn LS TP.HCM (để thực hiện) và đưa công khai lên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Nội dung hướng dẫn lại trái quy định của Luật LS và Thông tư số 19 ngày 28-11-2013 của bộ trưởng Bộ Tư pháp (hướng dẫn tập sự hành nghề LS). Việc này đã ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động bình thường của Đoàn LS TP.HCM. Vì những lý do trên, Đoàn LS TP.HCM rất tiếc không thể thực hiện theo văn bản ngày 23-4-2021 của Cục Bổ trợ tư pháp.