Trung ương dành cả ngày thảo luận về tinh gọn bộ máy

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Chiều ngày trước đó (9-10), Trung ương đã nghe ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về đề án này. Sau đó các đại biểu làm việc ở tổ, thảo luận nội dung trên.

Đây là đề án đặc biệt quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trong phát biểu khai mạc hội nghị hôm 4-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở, lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề. Theo Tổng Bí thư, cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý; tổ chức bộ máy của khối MTTQ và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới; tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ hàm không hợp lý; số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều…

“Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là tổ chức bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị...” - Tổng Bí thư gợi mở.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm