Lấy danh nghĩa là nhân viên một trung tâm dạy nghề từ thiện và bảo trợ xã hội ở Thanh Hóa, ông hét giá trên trời. Qua kiểm tra, ông Chư có rất nhiều giấy giới thiệu để liên hệ kinh doanh và thẻ nhân viên không đúng quy định nên công an “tiện thể” xử lý ông về hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Rõ là “tiện” cả đôi đường!

AS