Theo đó, mức thu khi cấp GCN quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình tại các quận là 25.000 đồng/GCN; đối với tổ chức là 100.000 đồng/GCN. Mức thu khi cấp GCN quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và GCN chỉ có tài sản gắn liền với đất cho cá nhân, hộ gia đình là 100.000 đồng/GCN. Đối với tổ chức, mức thu là 200.000 đồng/GCN cho diện tích dưới 200.000m², 350.000 đồng/GCN cho diện tích từ 500 đến 1.000m² và 500.000 đồng/GCN cho diện tích trên 1.000m².

Mức thu phí chứng nhận đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất sau khi cấp GCN đối với cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn quận là 15.000 đồng/lần; trên địa bàn huyện là 7.500 đồng/lần. Mức thu đối với tổ chức là 20.000 đồng/lần.

Mức thu phí chứng nhận đăng ký thay đổi có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất sau khi cấp GCN là 50.000 đồng/lần. Mức thu phí cấp lại GCN quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn quận là 20.000 đồng/lần, trên địa bàn huyện là 10.000 đồng/lần; đối với tổ chức là 20.000 đồng/lần...

Theo T.H ( SGTT)