Theo NHNN, hướng dẫn của Bộ Xây dựng về tiêu chí “người lao động có thu nhập thấp” chưa thống nhất nên các ngân hàng thương mại gặp khó khăn khi thẩm định và thực hiện các thủ tục xác định đối tượng vay vốn. Cụ thể, tại Công văn 395/2015, Bộ Xây dựng quy định: “Người lao động có thu nhập thấp tại khu vực đô thị là người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc lao động tự do tại khu vực đô thị có mức thu nhập không phải đóng thuế thu nhập cá nhân”. Tại Điều 1 Thông tư 17/2014, Bộ Xây dựng nêu: “Đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể”. Trong khi đó, tại Thông tư 18/2013, bộ này lại quy định các đối tượng vay vốn không phải xác nhận về thu nhập.

“Đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất các hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Trường hợp phải xác nhận về mức thu nhập không phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì quy định rõ cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm xác nhận về mức thu nhập và các giấy tờ chứng minh…” - văn bản của NHNN nêu.

VIỆT HOA