Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh bối cảnh hiện nay và những yêu cầu mới của cách mạng nước ta đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nếu Đảng ta không thật sự vững vàng về chính trị tư tưởng, không thống nhất cao về ý chí và hành động, không trong sạch về đạo đức, không chặt chẽ về tổ chức, không được nhân dân ủng hộ thì không thể đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên.

Tổng Bí thư khẳng định trải qua các thời kỳ, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ta hết sức coi trọng và xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay; thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân; cần phát huy tinh thần chủ động, tổ chức công việc thật tốt theo hướng đổi mới, khoa học.

AX

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.