Yên Bái thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh từ năm 2019

Sau khi hợp nhất, tên gọi là Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế và tinh giản biên chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có lãnh đạo văn phòng và 12 đơn vị trực thuộc. Tỉnh Yên Bái cũng xây dựng lộ trình để từ năm 2019 đến 2021 tinh giản 33 biên chế hành chính, sự nghiệp.

Việc thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng tại tỉnh Yên Bái thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung nhằm tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ...